30 مهر 1400

En |

En | 

حوزه مسکن

درخواست ثبت نام تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد شهری

گزارش تخلفات ساختمانی و شهرسازی

درخواست تسهیلات خرید ساخت و جعاله مسکن

آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای مهندسان مسکن و ساختمان

درخواست پروانه اشتغال به کار (خدمات آزمایشگاهی - دفاتر طراحی - شخص حقوقی - کاردانی - کنترل بازرسی - مهندسی )

_________________________________________________________________

حوزه شهرسازی و معماری

 درخواست خدمات شهری

درخواست سرمایه گذاری در حوزه شهرسازی

درخواست طرح های توسعه و عمران شهری

درخواست تشخیص نوعیت زمین

_________________________________________________________________

حوزه املاک

واگذاری زمین به اقشار ویژه

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

واگذاری زمین به دستگاه های دولتی

واگذاری زمین به عموم مردم

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم

ابطال فرم ج

درخواست تعیین نصاب مالکانه زمین (موات - غیر موات)

_________________________________________________________________

 حوزه راه

فرصت های سرمایه گذاری

وضعیت راههای کشور

اطلاعات سوانح و حوادث جاده ای

پرداخت الکترونیکی عوارض جاده ای