25 شهریور 1400

En |


معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ( مهدي اسدي )
شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی:

1-سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظائف محوله.
2-نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري ، ساختاري ، رفاهي مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به قائم مقام وزير و مدير كل استان.
3- سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني مورد نياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه ، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني.
4- نظارت بر فعاليت هاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به قائم مقام وزير و مدير كل استان و حوزه ستادي وزارتخانه.
5- نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي نجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري، كارآيي، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.
6- نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي...
7- نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني ، مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زير مجموعه.
8- نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.
9- نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي.
10- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل.
11- نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبقضوابط و مقررات مالي مربوط.
12- نظارت بر نحوه مصرف مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.
13- كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همگاري واحد هاي ذيربط استان.
14- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.
15- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در واحدهاي زير مجموعه.
16- برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان.
17- شركت در كميسيونها ، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.