25 مهر 1400

En |

معاونت شهرسازي و معماري (رسول عطایی )

 
  

 

شرح وظايف معاونت شهرسازي و معماري:

 

1-      راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري(مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري،عمران شهري و طرحهاي شهري.

2-      راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه،مجموعه هاي  شهري و جامع شهري ، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري،طرحهاي ويژه،شهرك ها و شهرهاي جديد.

3-      راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.

4-      راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان.

5-      راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي.

6-      نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاوربه منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه،مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي،طرحهاي ويژه،طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.

7-      شركت در كميسيونها،كميته ها،شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.

8-      راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحد هاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

9-      همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري.

10-  راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان.

11-  همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله.