25 شهریور 1400

En |

 

شرح وظایف معاونت مسکن و ساختمان (جلال تقی دخت)

1-      راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله.
2-      راهبري اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و منترل ساختمان.
3-      راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني و ساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي.
4-      راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات ، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه.
5-      راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تامين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن.
6-      راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني.
7-      راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان.
8-      راهبري امر مديريت توليد و عرضه مسكن.
9-      تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين در ساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ،مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري ازآن.
10- شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل.
11- شركت در كميسيونها،كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.