25 شهریور 1400

En |

شرح وظايف معاونت املاك و حقوقي (حسین شعبانی)

 


1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله.

 

2- راهبري امر ارزيابي و برآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي شود براساس قانون و آئين نامه اجرائي مربوطه.

3- كنترل امر جمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحد هاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به قائم مقام وزير و مدير كل استان

4- نظارت بر ايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.

5- برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان.

6- نظارت  بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.

7- نظارت بر امر شناسائي، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي  و تحويل زمين.

8- شركت در كميته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان.

9- تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير و مدير كل استان.

10-  راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون  زمين شهري.

11- راهبري امر ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها.