| 22 تیر 1399
En | 
En | 
  سرپرست مديريت فني و اجرايي (مهندس قاسم طالب زاده شکیبا )
 
 

شرح  وظايف مديريت فني و اجرايي

1- نظارت بر امر تدوين برنامه هاي  فني و اجرائي منطبق با سياستهاي ابلاغي. 
2- نظارت بر امر نيازهاي سازمانهاي دولتي مستقر در استان به ساختمان هاي اداري، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان.
3- نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان.
4- انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژه هاي مليو استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مدير كل استان جهت اتخاذ تصميم.
5- نظارت بر تنظيم قرار داد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي بخش.
6- شركت در كميسيونها ، كميته ها، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.
7- نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.
8- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاهاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش فني و اجرائي.
9- نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در استان.
10- همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله.