30 مهر 1400

En |

En | 

- منظور از پلان ارزيابي چيست؟

پلان ارزيابي شامل ٤ بخش ميباشد:
:GPS موقعيت دقيق ملك شما را بر اساس موقعيت ماهواره اي نشان مي دهد.
كيلومتراژ : نقطه اول و آخر ملك شما را بر اساس نقشه راهسازي نشان مي دهد.
مساحت : مساحت دقيق از ملك شما كه مورد نياز راهسازي مي باشد را تعيين مي نمايد.
اعياني : در صورت وجود هر گونه اعياني مثل درخت ، كشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگي و تعداد آن را مشخص مي نمايد

- عملكرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعين چيست؟

اداره مربوطه موضوع درخواست شما را بررسي ميكند ، چنانچه ارزيابي ملك شما بر عهده اداره كل راه و شهرسازي استان باشد ، طي نامه اي از مهندسين مشاور درخواست صدور پلان و نقشه ارزيابي ملك مورد نظر را مينمايد.

- ملك اينجانب در طرح راهسازي قرار گرفته است ، جهت احقاق حقوق قانوني ام در وحله اول به كدام اداره مراجعه نمايم؟

در ابتدا به اداره راه و شهرسازي شهرستان مربوطه مراجعه نماييد ، بعنوان مثال اگر ملك شما در محدوده واقع گشته به اداره راه و شهرسازي شهرستان دماوند مراجعه نماييد

– اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حريم راه چيست ؟

الف – مراجعه به اداره ايمني و حريم راهها و دريافت برگه تعهد نامه
ب – تكميل و ارائه تعهدنامه
ج – ارائه نقشه محل مورد نظر
د – دريافت نامه مربوطه از اداره ايمني و حريم راهها
ه – واريز وجه تعيين شده و دريافت تائيديه يش واريزي از ذيحسابي
و – مراجعه به معاون راهداري و دريافت تصويب نهايي مجوز

-اگر مالك ، كارشناس از طرف خود دعوت نكرده باشد و نظر كارشناس شما را هم قبول نداشته باشد بايد چگونه عمل كند؟

مالك بعد از ارسال نامه قيمت گذاري كارشناس، باز هم ميتواند كارشناس مورد نظرش را معرفي كند و كارشناسي هيئت سه نفره صورت پذيرد

– جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشيه مسير چه مراحلي بايد طي شود ؟

الف – مراجعه به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان و ارائه درخواست
ب – ثبت درخواست و دريافت شماره نامه جهت پيگيري هاي بعدي
ج – اخذ پاسخ مكاتبه از اداره ايمني و حريم راهها
د – مراجعه به اداره حمل و نقل و پايانه هاي استان و عقد قرارداد جهت نصب تابلو

-آيا مالك ميتواند از طرف خودش كارشناس در امور اراضي دعوت كند؟

بله ، از همان ابتدا شما مي توانيد طي نامه اي كارشناس مورد نظر خودتان را با ذكر نام و شماره تماس و آدرس به اين اداره معرفي نماييد تا هر دو كارشناس با انتخاب كارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) نسبت به قيمت گذاري عرصه و اعيان شما اقدام نمايند كه به اين عمل هيئت كارشناسي سه نفره مي گويند

- قيمت گذاري توسط چه فردي و چگونه صورت مي پذيرد؟

توسط يك كارشناس از كانون كارشناسان رسمي دادگستري صورت مي گيرد كه توسط ابلاغيه اي از اداره راه به همراه كارشناس ارزيابي و شخص مالك در محل ملك حاضر مي شوند و پس از مدتي كارشناس طي نامه اي قيمت ها را به كارشناس ارزيابي اعلام مي دارد

- فرم تكميل مدارك شامل چه مداركي مي باشد؟

بسته به نوع مالكيت و مشخصه هاي ديگر بسيار متفاوت ميباشد وليكن در كليت شامل ١٣ مورد زير مي باشد.
نامه درخواست ارزشيابي زمين
دو برگ: گواهي تخريب نماياني
شناسنامه مالك و دو برگ رونوشت
دو برگ: گواهي شورا
نقشه ١:٢٠٠٠ سازمان نقشه برداري جغرافيايي
سند زمين و چهار سري رونوشت برابر اصل
نقشه تفكيكي سازمان ثبت اسناد و املاك و دو برگ رونوشت برابر اصل
گواهينامه كارشناس رسمي دادگستري در امور ثبتي در برابري سند زمين با زمين
شناسنامه بازماندگان و دو برگه رونوشت
گواهي حصر وراثت شوراي حل اختلاف و دو برگ رونوشت برابر اصل
وكالت نامه و سه برگ رونوشت برابر اصل
شناسنامه وكيل و موكل و دو برگ رونوشت برابر اصل برگ اول و برگ وفات

- پس از تحويل گرفتن پلان ارزيابي به كدام واحد مراجعه كنم؟

پس از دريافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه اي از اداره راه شهرستان ، به واحد ارزيابي اداره كل راه و شهرسازي مراجعه كرده و اين واحد با توجه به نوع مالكيت شما فرم تهيه مدارك جهت تشكيل پرونده را ارائه خواهد داد.