25 شهریور 1400

En |

معاونت مهندسی و ساخت ( میر عبدالله حسینی)

 

 

شرح وظايف معاونت مهندسی و ساخت

 


1-برنامه ريزي، تهيه خط مشي ، ساختمان و توسعه را ه هاي اصلي، فرعي منطقه اي و روستائي با هماهنگي واحد هاي برنامه ريزي استان با توجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي.

2- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي.

3- مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن.

4- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها.

5- نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان.

6- ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني.

7- بررسي در خواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثير آن به منظور پرداخت.

8- كنترل و تائيد صورت كاركرد(حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد بر اساس مقررات و ضوابط مربوط.

9- ارزشيابي و تائيد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.

10- تهيه و تنظيم صورت كار كردهاي موقت و قطعي پيمانكاران(راسا يا از طريق مهندسان مشاور) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي.

11- تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرار داد طبق ضوابط .

12- تائيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.

13- پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره.

14- پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان.

15- بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي.

16- مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور.

17- بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه.

18- بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني.

19- بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راهها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راهها براساس نتايج، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده