| 30 شهریور 1399
En | 
En | 
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی به شماره قطعه 32ارومیهمزایده زمین1397/08/071.73 MBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی به شماره قطعه 24ارومیهمزایده زمین1397/08/071.31 MBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی در شهرستان بوکانمزایده زمین1397/08/071.29 MBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماسمزایده زمین1397/08/073.68 MBدانلود
آگهی مزایده یک واحد سازمانی در شهرستان مهابادمزایده1397/08/071.39 MBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی به شماره قطعه2906 ارومیهمزایده زمین1397/08/071.62 MBدانلود
آکهی مزایده زمین شهرک گلمان در شهرستان ارومیه  1397/08/071.30 MBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی به شماره قطعه 55 ارومیهمزایده زمین1397/08/071.42 MBدانلود
اجرای محورهای روستایی دبیک به هندور شهرستان ماکوفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/07/26239.56 KBدانلود
تعمیر و بازسازی ساختمان قدیمی ستاد انتظامی ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/07/26211.97 KBدانلود
اجرای پروژه محور روستایی کاپوت شهرستان خوی 1397/07/19522.42 KBدانلود
اجرای پروژه محور روستایی بیانچولی- شریف آبادفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/07/17231.60 KBدانلود
پروژه اجرای ابنیه های فنی محور های روستایی ذمه-الکاباد-حیدرآباد و قزن آباد اشنویهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/07/11384.98 KBدانلود
اجرای پروژه احداث مدرسه 12 کلاسه جلو چاپان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/07/10538.56 KBدانلود
اجرای پروژه محورهای روستایی شهرستان چالدرانفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده 1397/07/05371.14 KBدانلود
پروژه محورهای روستایی پیریادگار، ترمیش شهرستان پلدشت فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/06/27402.91 KBدانلود
پروژه تکمیل کارهای باقیمانده بخشداری حاجیلارفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/06/27209.63 KBدانلود
پروژه احداث ساختمان اداری بخش وزینه سردشتفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/06/27374.01 KBدانلود
اجرای پروژه محورهای روستایی حاجیلار به اللهوردی کندی و شوریک و طاهر آباد شهرستان چایپارهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/06/20549.49 KBدانلود
فراخوان عمومی زمین با کاربری ورزشی در شهرک فجر شهرستان مهاباد فراخوان عمومی1397/06/20257.98 KBدانلود
پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت امیر آباد شهرستان بوکانفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/06/181.29 MBدانلود
اجرای پل زنگ آباد شهرستان ارومیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/05/28586.39 KBدانلود
اجرای پروژه محور روستایی بیانچولی- شریف آباد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/05/28623.53 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده 1397/05/28611.92 KBدانلود
پروژه محور روستایی سینیق-پالانتکن شهرستان شوطفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/05/25623.08 KBدانلود
مناقصه عمومی اجرای تابلو، علائم ، خط کشی و آسفالت تقاطع انتهای کمربندی ماکوفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/05/25576.74 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه محورهای روستایی دیبک به هندور شهرستان ماکو 1397/05/25608.70 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده 1397/05/14596.88 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده 1397/05/14581.02 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده 1397/05/11537.32 KBدانلود
مزایده زمین در شهرستان مهاباد 1397/05/11889.44 KBدانلود
فراخوان عمومی زمین با کاربری ورزشی در شهرستان مهاباد 1397/05/111.03 MBدانلود
مزایده زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس 1397/05/113.68 MBدانلود
اجرای بهسازی و آسفالت محور روستایی شاهگلن مزرعه بارون چالدران 1397/05/04607.99 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه عملیات اجرایی پروژه سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری نقده فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1397/03/22782.43 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی سرد کوهستان و فشلاق حاجی شهاب شهرستان بوکان فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/221.29 MBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه محور روستایی ذمه- الکاباد- حیدرآباد و قزن آباد شهرستان اشنویه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22384.98 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی بهله- بلارغئ شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22479.64 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی شاهگلان مزرعه بارون شهرستان چالدران فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22668.18 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی شهرستان چالدران به طول 40 کیلومترفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1397/03/22699.48 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی چهره گشا- آغچه قلعه شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22635.68 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی دلو- دربند شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22566.45 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی صفاخانه در شهرستان شاهین دژفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22486.41 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه محورهای روستایی ابلس و قباد بیگیان شهرستان پیرانشهرفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/03/22661.50 KBدانلود
بهسازی و آسفالت محور روستایی کیتکه به خلیفان در شهرستان مهابادفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای1397/03/10677.07 KBدانلود
احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1397/03/10605.52 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی پروژه بهسازی و اسفالت راههای روستایی شهرستان چالدران فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی1397/03/03524.69 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/02/29590.88 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی اجرای بهسازی راه روستای دلو- دربند شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1397/02/25500.22 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان نقده فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1397/02/25821.90 KBدانلود
فراخوان مناقصه عمومی اجرای بهسازی و آسفالت بهله- بلارغو شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی1397/02/25362.03 KBدانلود
برگ پیشنهاد قیمت استعلام بهای شرکت های بیمه جهت خدمات بیمه ای عمر و حوادث گروهی کارکنان 1397/01/22448.75 KBدانلود
آگهی استعلام بهای شرکت های بیمه جهت خدمات بیمه ای عمر و حوادث گروهی کارکنان 1397/01/22708.64 KBدانلود
مزایده زمین با کاربری مسکونی در شهرستان مهابادمزایده1396/12/091.02 MBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری ورزشی در مهابادمزایده1396/12/09782.52 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری مسکونی در انتهای 8شهریورمزایده1396/11/26966.97 KBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری ورزشگاه در شهرستان بوکانمزایده1396/11/211.04 MBدانلود
آگهی زمین با کاربری مسکونی در شهرستان مهابادمزایده1396/11/211.06 MBدانلود
آگهی زمین در انتهای شهرک ولیعصرمزایده1396/10/19932.49 KBدانلود
آگهی زمین در ارومیه-خیابان ابوالفتحیمزایده1396/10/191.15 MBدانلود
آگهی زمین در ارومیه- دروازه مهاباد، خیابان گلستانمزایده1396/10/19975.34 KBدانلود
آگهی زمین در ارومیه- دروازه مهابادمزایده1396/10/19967.76 KBدانلود
آکهی زمین در ارومیه -جاده الیاس آبادمزایده1396/10/19970.17 KBدانلود
مزایده 24 قطعه زمین در ارومیه- صفحه دوممزایده1396/10/09896.07 KBدانلود
مزایده 24 قطعه زمین در ارومیهمزایده1396/10/09989.70 KBدانلود
احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیهتجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 1396/09/12633.13 KBدانلود
مزایده عمومی خودروهای تملیکی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربیمزایده عمومی1396/09/12702.24 KBدانلود
آگهی پروژه توسعه 100 تختخوابی بیمارستان مهابادآگهی ارزیابی کیفی1396/08/141.13 MBدانلود
آگهی مزایده زمین در شهرستان سلماسمزایده1396/08/14124.45 KBدانلود
آگهی مزایده زمین در خیابان 8 شهریور - شهرستان ارومیهمزایده1396/08/06826.56 KBدانلود
آگهی مزایده خودروهای سواری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربیمزایده1396/08/06891.41 KBدانلود
آگهی زمین شماره 85 با کاربری مسکونی در شهرک ولیعصردر شهرستان ارومیهمزایده1396/07/26877.28 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری مسکونیآگهی مزایده زمین1396/07/26930.33 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری صنعتی در شهرستان ارومیه جاده ریحان آبادمزایده1396/07/23927.92 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری مسکونی شماره 46 شهر ارومیهآگهی مزایده زمین1396/07/12898.07 KBدانلود
آگهی زمین با کشاورزی در شهر سیلواناآگهی مزایده زمین1396/07/12950.46 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری مسکونی شماره 50 شهرک ولیعصرآگهی مزایده زمین1396/07/12877.15 KBدانلود
جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهرداری منطقه 2 شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/07/12826.75 KBدانلود
بکارگیری خودروی استجاری از طریق شرکت های خدماتی داری مجوزفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/07/01898.63 KBدانلود
تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیهمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/07/01733.31 KBدانلود
واگذاری (به اجاره) بوفه ساختمان شماره 1آگهی استعلام بهاء1396/07/01834.10 KBدانلود
تجدید فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی ابلیس پیرانشهرفراخوان مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/06/26819.51 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری صنعتی در شهرستان اشنویهمزایده1396/06/081.11 MBدانلود
جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهرداری منطقه 2 شهرستان ارومیهفراخوان مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/06/07813.28 KBدانلود
آگهی زمین شماره 85 با کاربری مسکونی در شهرک ولیعصردر شهرستان ارومیه مزایده1396/06/07927.92 KBدانلود
تجدید فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی داراب- دلزی سلماسفراخوان مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/06/05725.20 KBدانلود
احداث مدرسه 12 کلاسه مهابادفراخوان مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/06/01816.24 KBدانلود
آگهی زمین شماره 92 با کاربری مسکونی در ارومیهمزایده1396/05/31885.31 KBدانلود
آگهی زمین شماره 75 با کاربری مسکونی در شهرک ولیعصر ارومیه مزایده1396/05/31926.16 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری مسکونی در خیابان 8 شهریور ارومیهمزایده1396/05/26881.61 KBدانلود
تجدید فراخوان لکه گیری و روکش آسفالت محور شاهین دژ- تکابمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/05/211.04 MBدانلود
تجدید فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیهمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/05/211.07 MBدانلود
تجدید فراخوان مناقصه عمومی 1396/05/09697.55 KBدانلود
احداث ساختمان کلانتری و دژبانی گلمان ارومیهمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/05/09912.25 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری طرح ورزشگاه در شهرستان بوکانمزایده1396/05/051.00 MBدانلود
لگه گیری و روکش آسفالت محور شاهین دژ- تکابمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/05/05823.51 KBدانلود
تجدید فراخوان مناقصه عمومی- احداث سالن ورزشی شهرستان خویمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/05/05821.41 KBدانلود
پروژه ساماندهی بلوار شلماش از سه راهی ماراغان تا سه راهی کولسهمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/04/18733.31 KBدانلود
تجدید فراخوان مناقصه عمومیمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/04/18898.63 KBدانلود
تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیهمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/12764.34 KBدانلود
بهسازی و آسفالت راه روستایی داراب-دلزی سلماس به طول 6500مترمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/04898.63 KBدانلود
آگهی زمین با کاربری معاینه فنی خودرو در شهرستان اشنویهمزایده1396/04/041,020.92 KBدانلود
احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره رون میاندوآبمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/01936.73 KBدانلود
احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیهمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/01914.54 KBدانلود
پروژه ساماندهی بلوار شلماش از سه راهی ماراغان تا سه راهی کولسه مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/01903.18 KBدانلود
احداث سالن ورزشی در شهرستان خویمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/01857.42 KBدانلود
ساماندهی معابر و جدول گذاری خیابان های شهرستان خویمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/011.10 MBدانلود
ساماندهی معابر واقع در سکونتگاه های غیررسمی امیرآباد بوکانمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/011.17 MBدانلود
پروژه بهسازی معابر سکونتگاه های غیررسمی شهرستان میاندوآبمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/011.15 MBدانلود
احداث سالن ورزشی در شهرستان بوکانمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی1396/04/011.16 MBدانلود
تهیه و نصب گاردیل در قطعات جدید الحداث محور ارومیه- میاندوآباستعلام بهاء1396/03/27898.63 KBدانلود
بهسازی و آسفالت محور روستایی ابلیس شهرستان پیرانشهر از کیلوتر 0 تا 525+2 کیلومترمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/03/24865.90 KBدانلود
آگهی مزایده زمین با کاربری تاسیسات (CNG) در شهرستان بوکانمزایده1396/03/041,019.51 KBدانلود
خدمات نگهبانی، حفاظت و نگهداری از اراضی ملیمناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده1396/02/28672.58 KBدانلود
آگهی زمین در شهرستان ارومیهمزایده1396/02/11955.45 KBدانلود
آگهی زمین در شهرستان ارومیهمزایده1396/02/111.03 MBدانلود
آگهی زمین در شهرستان ارومیهمزایده1396/02/11956.65 KBدانلود
آگهی زمین در شهرستان ارومیهمزایده1396/02/11145.66 KBدانلود
آگهي زمين با كاربري مسكوني در شهر خويمزایده1395/12/081.02 MBدانلود
مزايده زمين با كاربري مسكوني در شهرستان مهابادمزایده1395/12/08905.84 KBدانلود
آگهي مزايده زمين با كاربري مسكوني در شهرك زيباشهر اروميهمزایده1395/12/08906.99 KBدانلود
آگهي مزايده زمين با كاربري حمل و نقل و انبارداري در اروميهمزایده1395/12/08661.97 KBدانلود
آگهي مناقصه پروژه داراب- دلزي سلماسمناقصه1395/12/081.19 MBدانلود
مناقصات سال 1394مناقصه1395/12/0813.03 MBدانلود
مناقصات سال 1393- قسمت دوممناقصه1395/12/0817.42 MBدانلود
مناقصات سال 1393 - قسمت اولمناقصه1395/12/088.14 MBدانلود
مناقصات سال 1392مناقصه1395/12/083.35 MBدانلود
مناقصات سال 1391مناقصه1395/12/083.35 MBدانلود