25 شهریور 1400

En |

 

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی

ساختمان شماره 1: خیابان شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه شورا، پلاک 2/002                      تلفن: 26-33479821

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی: شماره اتاق 4512   تلفن: 28-33479820